FANALI DI NAVIGAZIONE - NAVIGATION LIGHTS

08_A_03_PB_Type_500_2

SERIE 500
Fanali di Navigazione (incandescenza) per navi di lunghezza inferiore 50m
Navigation Lights (incandescent bulbs) for ship below 50m in Lenght

08_A_02_PB_Type_760_2

SERIE 760
Fanali di Navigazione (incandescenza) per navi di lunghezza oltre 50m
Navigation Lights (incandescent bulbs) for ship above 50m in Lenght

08_A_05_PB_Type_580

SERIE 580
Fanali di Navigazione LED per navi di lunghezza fino a 50m
Navigation Lights LED for ship up to 50m in Lenght

08_A_04_PB_Type_780_2

SERIE 780
Fanali di Navigazione LED per navi di lunghezza oltre 50m
Navigation Lights LED for ship above 50m in Lenght

FANALI DI SEGNALAZIONE / CONTROLLER - SIGNAL LIGHTS / CONTROLLER

08_A_06_Fanali_di_Segnalazione

///
Fanali di Segnalazione

Signal Lights

 

08_A_01_PB_touchscreen

TouchScreen Control Panel
Per tutti i tipi di lampade e altri carichi elettrici inferiori a 2A
for all types of lamps (LED, incand.) or other electrical load < 2A